Hem / Allmänna villkor

Information om behandling av personuppgifter Sovande barn Sweden AB

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller som en integrerad del av det avtal (”Avtalet”) mellan dig och Sovande barn Sweden AB (“Sovande barn”,vi”, ”vår”, ”oss”) som reglerar våra mellanhavanden med anledning av din beställning av Sovande barns tjänster (”Tjänsterna”). Genom att slutföra en beställning accepterar du att ingå Avtalet med oss och accepterar därmed också Villkoren.

Mer information om Tjänsterna och Sovande barn, inklusive fullständig kontaktinformation, finns på www.sovandebarn.se (“Webbplatsen”). Du kan alltid nå oss via info@sovandebarn.se.

Observera att den information som tillhandahålls av Sovande barn via Tjänsterna och Webbplatsen inte utgör medicinsk rådgivning och att Sovande barn inte tar något medicinskt ansvar för din användning av Tjänsterna. All information som tillhandhålls genom Tjänsterna är allmän och du bör alltid rådfråga kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal om du är osäker. Genom att acceptera Villkoren bekräftar du att du är införstådd med att Sovande barn inte tillhandhåller kvalificerad sjukvårdspersonal och inte ger några medicinska rekommendationer eller råd.

Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkt 16 nedan.

 1. Allmänt om Tjänsterna

Tjänsterna innefattar rådgivning och utbildning kring barns sömn och förlossningar. För närvarande tillhandahålls Tjänsterna i form av digitala utbildningar (barns sömn) samt personlig rådgivning online/via telefon (barns sömn) eller i en kombination av rådgivning online/via telefon och fysiska möten (doula-tjänster).

Digitalt kursmaterial (”Digitala Tjänster”) tillhandahålls under den tidsperiod som anges vid din beställning. Efter att denna tidsperiod har löpt ut upphör kursen att gälla och du kommer då inte längre att ha tillgång till den Digitala Tjänsten.

Vid personlig rådgivning som tillhandahålls online/via telefon försöker Sovande barn nå dig vid två olika uppringningsförsök på avtalade tider och med användning av de kontaktuppgifter som du har lämnat vid din beställning. Om du vid avtalade tider inte är tillgänglig eller inte svarar utgår hela avgiften för samtalet och du har då inte rätt till återbetalning av avgiften. Var därför noga med att ange rätt kontaktuppgifter i bokningen och att se till att du är tillgänglig den avtalade tiden.

Du ansvar för att inloggningsuppgifter till Digitala Tjänster hanteras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Vid misstanke om att någon obehörig kan ha fått åtkomst till dina inloggningsuppgifter ska du genast kontakta oss via info@sovandebarn.se.

 1. Ej medicinsk rådgivning eller behandling

Tjänsterna innefattar allmän information och rådgivning om barns sömn och förlossningar men utgör inte i någon del medicinsk rådgivning eller behandling eller hälsovård i övrigt. Tjänsterna ska nyttjas efter dina och dina anhörigas medicinska förutsättningar. Om du bedömer att du är i behov av medicinsk rådgivning rekommenderas du att kontakta hälso- och sjukvården. Detsamma gäller om du använder mediciner eller på annat sätt är under vård av hälso- och sjukvårdspersonal. Du bör inte heller förkasta professionell medicinsk rådgivning eller vänta med att söka professionell rådgivning baserat på information som du får via Tjänsterna.

Genom att acceptera Villkoren bekräftar du att du är införstådd med och accepterar ovanstående samt att du själv ansvarar för ditt och ditt eget barns välbefinnande och för att se till att du får rätt typ av rådgivning för dina specifika behov.

 1. Förutsättningar för att beställa Tjänster

För att kunna beställa Tjänster måste du ha fyllt 18 år eller och ha accepterat Villkoren.

 1. Priser och information om Tjänsterna

Respektive Tjänsts omfattning och innehåll, inklusive de tidsbegränsningar som kan gälla för tillgång till en Tjänst, framgår av Webbplatsen och den information som vi lämnar i samband med din beställning.

Aktuella priser för Tjänsterna finns på Webbplatsen och anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25 % moms. Angivna priser gäller tills vidare.

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, till exempel felaktiga beskrivningar av Tjänsterna eller tekniska specifikationer eller felaktiga priser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen. Vid uppenbart felaktigt prissatta Tjänster förbehåller vi oss rätten att annullera dina beställningar.

 1. Beställning och betalning

Beställning av Tjänsterna görs via Webbplatsen.

Tillgängliga betalningssätt visas på Webbplatsen i samband med att du registrerar en beställning. De olika betalningsmetoderna kan vara förenade med särskilda villkor för respektive metod. Du ges alltid tillgång till sådana särskilda villkor innan din beställning blir bindande.

 1. Nöjd kund-garanti avseende digitala sömnkurser

Våra digitala sömnkurser är utformade för att ge dig sömnverktyg för barn som ska hjälpa din familj att trivas. Om du av någon anledning bestämmer dig för att kursen inte passar din familj och meddelar oss detta inom 30 dagar från din beställning av Tjänsten återbetalar vi ett belopp som motsvarar det pris som du har betalat för Tjänsten. Återbetalning sker dock endast under förutsättning att du har tagit del av minst 50 % av kursmaterialet och gett därmed givit sömnträningen en ärlig chans.

För att nyttja din nöjd kund-garanti ska du fylla i det formulär som du hittar via denna länk: Nöjd kund. Observera att nöjd kund-garantin inte gäller vid återbetalningsförfrågningar som skickas in på annat sätt än via den angivna länken, t.ex. via Instagram eller någon annan social plattform.

Nöjd kund-garantin gäller i upp till 30 dagar efter din beställning. När denna tidpunkt har passerats sker ingen återbetalning (även om du inte har öppnat eller slutfört din kurs). Om nöjd kundgarantin tillämpas tas din tillgång till den aktuella kursen bort med omedelbar verkan.

Nöjd kund-garantin gäller uteslutande i förhållande till digitala sömnkurser och gäller således inga andra Tjänster.

 1. Support

Vår kundsupport via info@sovandebarn.se kan svara på frågor kring användning av Digitala Tjänster och hjälpa dig att välja vad vilken Tjänst som passar dig och din familj. Enskilda råd om just ditt barn hanteras inte av kundsupporten, har du sådana frågor har du istället möjlighet att beställa personlig rådgivning via coachande samtal enligt gällande prislista på Webbplatsen (www.sovandebarn.se).

 1. Reklamationer

Eventuella fel i Tjänsterna ska så snart som möjligt reklameras till info@sovandebarn.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, beställd Tjänst och en beskrivning av felet.

 1. Ångerrätt

Vid köp av Tjänster via Webbplatsen har du som konsument en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från dagen för din beställning.

Om du vill göra gällande din ångerrätt måste du meddela oss om detta. Ångermeddelande ska skickas via e-post till info@sovandebarn.se. I meddelandet behöver du uppge ditt namn, din e-postadress samt Vilken tjänst din begäran avser.

Om har rätt att ångra ditt köp återbetalar vi det belopp som du har erlagt för den aktuella Tjänsten. Om du vid tidpunkten för åberopande av din ångerrätt redan har nyttjat hela eller delar av den beställda Tjänsten förbehåller vi oss dock rätten att från det återbetalade beloppet dra av en proportionell andel av det avtalade priset för Tjänsten.

För mer information om den lagstiftade ångerrätten, se https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/angerratt/.

 1. Immateriella rättigheter

Tjänsterna och alla delar därav är och förblir Sovande barns och dess licensgivares exklusiva egendom, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter. Din rätt att använda Tjänsterna är begränsad till de rättigheter som uttryckligen föreskrivs i Villkoren och beskrivning av respektive Tjänst och innefattar inte någon rätt att överlåta eller upplåta rättigheter till Tjänsterna till tredje part.

Under förutsättning att du iakttar bestämmelserna i Villkoren upplåter Sovande barn härmed till dig en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att under den tid som anges i beskrivningen av respektive Tjänst använda Tjänsten för ditt Personliga Bruk. Med ”Personligt Bruk” avses enligt Villkoren användning av dig själv eller annan person som tillhör ditt hushåll vilket bland annat innebär att du inte får dela dina inloggningsuppgifter till Tjänsterna eller Tjänsternas innehåll med någon som inte tillhör ditt hushåll.

 1. Missbruk och otillåten användning

Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att inte använda Tjänsterna i strid med Villkoren vilket bland annat innebär att du endast får använda Tjänsterna för Personligt Bruk.

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av din tillgång till Tjänsterna om du använder dem i strid med Villkoren eller missbrukar Tjänsterna på annat sätt. Vid avstängning enligt vad som nu sker ingen återbetalning av erlagda avgifter för Tjänsterna. Vid allvarlig överträdelse av Villkoren har Sovande barn rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet utan skyldighet att återbetala erlagda avgifter.

 1. Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här. Vi använder också cookies på Webbplatsen, information om hur vi använder cookies finns tillgänglig här.

 1. Tillgänglighet

Digitala Tjänster är normalt tillgängliga dygnet runt veckans alla dagar. Vi garanterar dock inte att Digitala Tjänster är fria från fel eller avbrott under nämnda tid och förbehåller oss rätten att när som helt utföra normalt underhåll av Digitala Tjänster och att åtgärda eventuella brister i desamma.

 1. Komponenter från tredje part

Digitala Tjänster kan innehålla komponenter och delar som levereras av tredje part och kan vara föremål för villkor och tekniska begränsningar som föreskrivs av sådan tredje part.

 1. Ansvarsbegränsningar

Information och råd som lämnas genom Webbplatsen och Tjänsterna är inte medicinsk rådgivning eller behandling och Sovande barn tar inte något som helst medicinskt ansvar för din användning av Webbplatsen eller Tjänsterna. Rådgivningen lämnas endast i informationssyfte och är avsedd att användas i förhållande till friska barn med vanliga sömnproblem och problem som inte är relaterade till medicinska tillstånd. Prata alltid med kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal om du har frågor om ditt barns hälsa och välbefinnande.

Sovande barn friskriver sig från allt ansvar för din användning av Tjänsterna. Detta innebär till exempel att vi inte har någon skyldighet att ersätta dig för någon direkt eller indirekt skada, inklusive anspråk från tredje part. Nämnda begränsningar är inte avsedda att begränsa eller utesluta dina rättigheter eller vårt ansvar gentemot dig enligt tvingande konsumentlagstiftning.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför vår kontroll (force majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, ändrad lagstiftning, förminskad fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, inklusive eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör. Om force majeure råder i mer än två månader har du och/eller Sovande barn rätt att häva Avtalet utan några sanktioner.

 1. Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i Villkoren. Ändringar av Villkoren publiceras online på Webbplatsen. Observera att du vid beställning är bunden av de Villkor som är publicerade vid tidpunkten för din beställning.

 1. Information om Villkoren

Du har rätt att på begäran erhålla Villkoren i läsbar och varaktig form. Villkoren skickas till din per e-post om du så önskar.

 1. Konsumenträttsliga regler

Sovande barn avser inte att genom Villkoren begränsa eller förändra dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttsliga lagar och regler och inte heller ålägga dig ett större ansvar än vad du har enligt sådana tvingade lagar och regler.

 1. Överlåtelse

Du har inte rätta att överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet eller Villkoren till tredje part. Sovande barn har rätt att när som helst, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet eller Villkoren till tredje part, dock endast under förutsättning att sådan överlåtelse inte är till din nackdel och inte heller ändrar de rättigheter och skyldigheter som du har enligt dessa Avtalet och Villkoren.

 1. Avtalstid

Avtalet träder i kraft vid av Sovande barn bekräftad beställning av Tjänst.

Avtalet upphör automatiskt att gälla, utan krav på uppsägning, när parternas mellanhavanden med anledning av beställd Tjänst har fullgjorts.

Respektive part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

 1. Tvist och lagval

Om en tvist inte kan lösas i samförstånd mellan dig och Sovande barn kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska avgöras i enlighet med svensk rätt.

*****

Dessa Villkor gäller från och med den 9 mars 2023 och tills vidare.